Kvalitet på Steno

Den aktuelle opgørelse over udviklingen i HbA1c bygger på knap 12.000 patienter, som i løbet af de seneste 16 år har været i behandling på Steno Diabetes Center Copenhagen, heraf 4800 type 1 patienter.


Udvikling i HbA1c blandt Stenos patienter, januar 2000 - september 2016

Udviklingen i tallene afspejler det løbende arbejde med at optimere behandlingsprocesser og –resultater. Vi stræber efter at opnå følgende målsætninger:


Stenos opfyldelse af NCQA-standarder september 2015 - september 2016


Patienter med type 1 diabetes lever længere
Bedre behandlingskvalitet fører til fald i dødelighed hos personer med type 1 diabetes. Det har Steno vist i publikationen  i ’Diabetologia’, som bygger på en undersøgelse af dødeligheden hos 5363 patienter med type 1 diabetes behandlet på Steno Diabetes Center fra 2002-2011. En forbedret behandling har resulteret i et fald i dødeligheden blandt personer med type 1 diabetes sammenlignet med baggrundsbefolkningen:

Patienter med type 1 diabetes lever længere

Improved Survival Among Patients With Complicated Type 2 Diabetes in Denmark: A Prospective Study (2002 - 2010)
Kristine Færch, Bendix Carstensen, Thomas Peter Almdal and Marit Eika Jørgensen.
J. Clin endocrinol Metab, April 2014, 99(4):E642-E646

Time Trends in Mortality rates in type 1 diabetes from 2002 - 2011
Marit E. Jørgensen, Thomas P. Almdal and Bendix Carstensen
Diabetologia 16 August 2013


Færre dør af hjertekarsygdom
Det store fald i dødelighed skyldes helt overvejende, at dødeligheden af hjertekarsygdom er faldet markant. I Danmark er der sket store forbedringer i behandlingen af type 1 diabetes gennem de sidste 15 år. Glukosekontrollen er forbedret som følge af nye insuliner og mange behandles i dag med insulinpumpe. Der er også kommet langt større fokus på forebyggelse af hjertekarsygdom og på tidlig opsporing og behandling af senkomplikationer.
Dødeligheden for personer med type 2 diabetes på Steno er ligeledes faldet betydeligt. 

Fald i antal amputationer
Amputation er en af de mest frygtede og invaliderende komplikationer til både type 1 og type 2 diabetes. Udover de helbredsmæssige og sociale konsekvenser for den enkelte patient, som har gennemgået en amputation, har amputationer også store samfundsøkonomiske konsekvenser.


Fald i amputationer i perioden 2000-2011

Short Report: Complications - Reduction incidence of lower-extremity amputations in a Danish diabetes population from 2000 - 2011
M.E. Jørgensen, t. P. Almdal and K. færch


Blandt 11.332 patienter behandlet på Steno Diabetes Center i perioden 2000-2011 blev der i alt foretaget 384 nye amputationer, heraf 205 ’høje’ amputationer, dvs. amputationer foretaget over ankelniveau. I perioden 2000 – 2011 har der været et stort fald i amputationsforekomsten på 67 % hos patienter med type 1 diabetes og hele 81 % hos patienter med type 2 diabetes. 

Forebyggelse og tværfaglige teams driver fremgangen
Det store fald i amputationer skyldes først og fremmest en effektiv indsats i forhold til at forebygge og behandle diabetiske fodsår. Etableringen af et tværfagligt fod-team med fodterapeuter og sårkirurger i samarbejde med diabetesbehandlere har medført, at færre patienter udvikler fodsår. Fodsårene behandles også tidligere og mere effektivt, når de opstår, og flere patienter henvises til forebyggende karkirurgisk behandling. Den generelt forbedrede diabetes regulering i kombination med, at færre diabetespatienter ryger, er ligeledes medvirkende årsager.

Fald i antal alvorlige øjenkomplikationer
Antallet af alvorlige øjenkomplikationer er faldet betydeligt over de sidste 20 år som følge af bedre forebyggelse og organisering af behandlingen.

Udvikling i antal alvorlige øjenkomplikationer på Steno Diabetes Center (1993-2010)

Udvikling i antal alvorlige øjenkomplikationer på Steno Diabetes Center (1993-2010)
Ostri C, la Cour M, Lund-Andersen H. Acta Ophthalmol. 2013 Aug 3


Tæt samarbejde med Region Hovedstaden
Steno har i mange år samarbejdet med Professor Henrik Lund-Andersen fra Glostrup Hospital inden for forskning og organisering af forebyggelse, screening og behandling af øjenkomplikationer. De gode resultater på Steno er blandt andet skabt ved hjælp af opgaveglidning, hvor special-uddannede øjensygeplejersker varetager hovedparten af opgaverne i forbindelse med forebyggelse og screening. Stenos øjenklinik fungerer også som regionalt reading center for hospitaler i Region Hovedstaden.

Stenos patienttilfredshed over landsgennemsnittet

I den årlige landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser fra 2015 (LUP) ligger Steno over landsgennemsnittet. 
 

Sidst opdateret 03-01-2017

Stenos kvalitetsmodel

Videoen viser de tre trin i Stenos kvalitetsmodel, og hvordan vi arbejder med den.

Fokus på fødder

Se videoen om Stenos tilgang til forebyggelse og behandling af diabetiske fodsår.

Akkreditering

Patientbehandlingen er i 2011 og 2014 akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel, DDKM - et kvalitets- og udviklingssystem for det danske sundheds-væsen, som fokuserer på patientforløb både internt og mellem institutioner. Akkrediteringen udføres af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).

Akkreditering af laboratoriet

Klinisk Biokemisk Afdeling er i 2013 akkrediteret efter DDKM og ISO 15189 af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK. 

Sundhedsstyrelsen var på tilsynsbesøg i november 2014. Læs rapporten